Former Secretary Generals

S.No. Name Date of Assumption Date of demitting Office
1 Shri R V Pillai 20.11.1993 02.09.1998
2 Shri N Gopalaswami 02.09.1998 25.07.2001
3 Shri P C Sen 06.08.2001 01.05.2003
4 Shri P S S Thomas 01.07.2003 15.12.2004
5 Shri Nirmal Singh 24.12.2004 05.07.2006
6 Shri R K Bhargava 07.08.2006 30.11.2007
7 Shri A K Jain 30.11.2007 31.12.2009
8 Shri K S Money 15.01.2010 28.02.2011
9 Dr Rajiv Sharma 30.05.2011 31.07.2012
10 Dr Ashok Sahu 12.11.2012 31.07.2013
11 Dr P Behuria 08.11.2013 31.03.2014
12 Shri Rajesh Kishore 08.07.2014 30.04.2015
13 Dr Satya N. Mohanty 03.06.2015 30.06.2017
14 Shri Ambuj Sharma 05.08.2017 31.12.2018
15 Shri Jaideep Govind 14.01.2019 30.09.2020
16 Shri Bimbadhar Pradhan 12.10.2020 31.03.2022
17 Shri Devendra Kumar Singh 02.05.2022 30.06.2023